Hlavná stránka
Cenník
Sťahuj
Kontakt
Stav objednávky
Otváracie hodiny

Po - Pia  09:00 - 17:30
Sobota  09:00 - 11:30
Podmienky používania ONLINE objednávky FAF

§1 Všeobecné ustanovenia

Tieto podmienky používania ONLINE objednávky FAF (ďalej len "podmienky") obsahujú základné informácie o spôsobe objednávania fotografických služieb poskytovaných prostredníctvom portálu www.fotoservisfaf.sk a najmä spôsobe objednávania a preberania vyvolaných snímok. Vlastníkom portálu www.fotoservisfaf.sk (ďalej len "FAF") je spoločnosť Anton Kmec - Fotoservis FAF, Hlavná 24, 080 01 Prešov, zapísaná v ORSR, IČO 14317770, DIČ 1020752018.

§2 Podmienky vybavenia objednávky

Osoba, ktorá používa servis FAF (ďalej len "klient") si môže objednať vyvolanie snímok prostredníctvom servisu FAF bez predošlej registrácie. Potvrdením objednávky Klient vyjadruje súhlas s týmito Podmienkami. Fotografické služby sú poskytované podľa platnej ponuky a cenníka uverejnených na webovej stránke: www.fotoservisfaf.sk Fotografické služby poskytované prostredníctvom portálu FAF zahŕňajú vyvolanie snímok na fotografickom papieri zo súborov uložených vo formáte .jpg a zaslaných Klientom prostredníctvom systému FAF na webovej stránke portálu www.fotoservisfaf.sk Objednávky zo systému FAF sú vybavované len štúdiom Anton Kmec - Fotoservis FAF. Po zaslaní objednávky bude Klientovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke doručené "Potvrdenie prijatia objednávky". Objednávka nebude prijatá v prípade: vzniku pochybností o obsahu objednávky; ak bude registračný formulár vyplnený nesprávne; akéhokoľvek poškodenia doručených súborov; vzniku okolností, ktoré bránia úplnému alebo čiastočnému vybaveniu objednávky. O zamietnutí prijatia objednávky bude Klient informovaný spôsobom uvedeným v odseku 7, iba ak by to neumožňovalo nesprávne uvedenie adresných údajov Klienta.

§3 Dodacie podmienky

Fotografie budú doručené najneskôr do 7 pracovných dní od zadania objednávky Slovenskou poštou . V prípade osobného odberu si Klient môže prevziať fotografie osobne po uplynutí doby 24 hodín od zadania objednávky.

§4 Dodacia doba

Všetky objednávky sú vykonávané s najvyššou dôslednosťou a v primeranej, čo najkratšej lehote, najneskôr však v lehote 8 pracovných dní od prijatia objednávky od Klienta.

§5 Cenník a platby

Klient zaplatí za poskytnuté služby cenu vypočítanú podľa cenníka uverejneného na webovej stránke www.fotoservisfaf.sk vo chvíli objednávania. Klient si môže zvoliť spôsob platby podľa nasledovných možností: platba v hotovosti alebo platobnou kartou pri vyzdvihnutí objednávky v Štúdiu; platba "na dobierku" (v prípade zaslania vyhotovených snímok Slovenskou poštou).

§6 Uchovávanie prác

Po vybavení objednávky sú fotografie/súbory odoslané klientom odstránené z pamäte počítačov Štúdia. Fotografie/súbory Klientov sú uchovávané na serveri obsluhujúcom FAF do momentu ich odstránenia FAF . Zasielanie objednávky fotografií s obsahom protiprávneho charakteru akýmkoľvek spôsobom porušujúcim všeobecne platné právne predpisy, najmä vyzývajúce k rasovej, etnickej a náboženskej neznášanlivosti, obsahujúcich pornografiu, vyznávajúcich fašizmus, nacizmus, komunizmus, propagujúcich násilie, urážajúcich náboženské cítenie, práva iných osôb a rozširujúce obraz osôb, ktoré nevyjadrili súhlas s umiestnením svojho obrazu v FAF je zakázané.

§7 Reklamácie

Na zakúpené a dodané služby a tovar môže byť v prípade ich rozporu s objednávkou uplatnená reklamácia. Prípadné reklamácie musia byť uplatňované na adrese Štúdia. Podmienkou na začatie reklamačného konania je popis výhrad k produktu alebo službe. Pri uplatnení reklamácie je nutné dodať reklamovaný výrobok na adresu Štúdia, v ktorom bola poskytnutá služba spolu s dokladom o kúpe. V prípade neodôvodnenej reklamácie všetky náklady hradí Klient. V prípade doporučených zásielok a zásielok na dobierku v prípade poškodeného obalu v prítomnosti zamestnanca pošty spíšte zápisnicu o škode a neprijímajte tovar. Prijatie tovaru Klientom napriek zisteniu očividných poškodení obalu znamená, že k doručeniu nemáte žiadne výhrady.

§8 Autorské práva

Prijatie týchto podmienok je totožné s predložením vyhlásenia zo strany Klienta, že vlastní všetky autorské práva na zaslané materiály a súbory fotografií. V prípade porušenia autorských práv tretích osôb v dôsledku vyhotovenia objednávky Klienta, za takéto konanie plne zodpovedá Klient. V prípade nárokov súvisiacich s autorskými právami uplatňovanými tretími osobami sa Klient zaväzuje čo najrýchlejšie riešiť každý sporný prípad s tretími osobami a oslobodzuje spoločnosť Anton Kmec - Fotoservis FAF od akejkoľvek zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z disponovania a rozširovania materiálov, na ktoré sa tieto práva nevzťahujú.

§9 Spracovávanie osobných údajov

Potvrdenie objednávky v servise FAF je totožné s vyjadrením súhlasu na spracovávanie osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. uvedených v registračnom formulári na účely vyhotovenia objednávky. Správcom osobných údajov bude Anton Kmec - Fotoservis FAF.

§10 Záverečné ustanovenia

V záležitostiach, ktoré tieto podmienky neupravujú sa uplatňujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Obsah týchto Podmienok je k dispozícii v sídle spoločnosti Anton Kmec - Fotoservis FAF, na webovej stránke www.fotoservisfaf.sk .
All rights reserved
FAF system
Hlavná stránka    Kontakt    Cenník    O nás    Obchodné podmienky